TILBAGE TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN

"Patient på Middelfart Sindssygehospital i 1890érne"

[Artiklen er gengivet med tilladelse fra "VENDS 2000. Årbog for Lokal- og Kulturhistorie på Nordvestfyn"]

Af Edith Mandrup Rønn

Når man besøger samlingen på Middelfart Psykiatriske Museum, skulle man gerne få et indtryk af, hvordan livet tidligere levedes på hospitalet, hvordan man diagnosticerede og behandlede patienterne o.s.v., kort sagt: hvordan var det omkring år 1900 at have en psykisk sygdom og blive anbragt på det, der endnu i 1888, da hospitalet åbnede, blev kaldt en "anstalt"?

Hvad man derimod ikke rent umiddelbart vil kunne se af de udstillede genstande er, hvem disse patienter var? Hvordan var deres baggrund? Deres livshistorie? Der er en tilbøjelighed til at fokusere på de kendte patienter, f.eks. er P.S. Krøyers liv på Middelfart Sindssygehospital blevet beskrevet mange gange, og hans journal er blevet endevendt og fortolket. (Krøyer var på Middelfart Sindssygehospital 3 gange, første gang i år 1900).

En enkelt af de anonyme patienter fik liv for mig, da jeg for få år siden lavede en undersøgelse omkring den tidligere åndssvageanstalt i Ribe, hvor der fandtes en journal for en kvinde, der havde frekventeret såvel Middelfart Sindssygeanstalt som Arbejdsanstalten i Horsens og de to åndssvageanstalter De Kellerske Anstalter i Brejning og Aandssvageanstalten i Ribe. Hendes debut som patient var i Middelfart i 1891, 3 år efter hospitalets indvielse. Når det kan lykkes så nogenlunde at rekonstruere hendes liv, skyldes det især, at denne kvinde, der er beskrevet som "åndssvag og sindssyg", skrev et utal af breve gennem de mange år, hun tilbragte på diverse anstalter og hospitaler - og hendes barndom kan rekonstrueres ved hjælp af bl.a. en bog denne stærkt religiøse kvinde af "Stærk Jyde"-slægt skrev som 22-årig. (Kvindens livshistorie og den religiøse bevægelse er mere indgående behandlet i de 3 tekster af forfatteren, der er anført på litteraturlisten).

Middelfart Sindssygehospital

I 1880´erne var der fire sindssygehospitaler i Danmark: i 1850´erne oprettedes "Jydske Asyl" (Risskov), Sct. Hans og Oringe ved Vordingborg. 1850´erne var det årti, hvor synet på psykiske sygdomme og handicaps udmøntede sig i en voldsom interesse for bygning af anstalter. I 1877 var pladsmangelen imidlertid igen stor - specielt for de rigtig dårlige patienter, og man ombyggede Viborg Tugthus til sindssygeanstalt (asyl) for de dårlige patienter. Men man manglede stadig "Anstalten i midten", og en grund ned mod Fænøsund blev udset som et passende sted.for placeringen af det nye sindssygehospital. 7.maj 1884 vedtog man lovforsla-get om bygningen af sindssygehospitalet. Der blev bevilliget 1.731.000 kr. til projektet og efter problemer med bl.a. vandforsyningen kunne man den 14.juli 1888 åbne hospitalet i arkitekt Vilh. Petersens smukke bygninger, der havde plads til 400 patienter.

Allerede i sidste fase af byggeriet havde man ansat overlæge Fr. Lange, der konkurrerede bl.a. med den senere så kendte overlæge Knud Pontoppidan fra Kommunehospitalets 6.afdeling. Vigtigste personalegruppe var imidlertid opsynsfolkene, 56 dagvagter og 6 nattevagter med mænd og kvinder ligeligt repræsenterede.

Middelfart Sindssygeanstalt var "for folket", men der var lige fra starten mennesker fra alle samfundsgrupper indlagt. Selvbetalerne fik 1. forplejning og de helt ubemidlede fik 3. De fleste fik 2. forplejning og meget tyder på, at i praksis hørte de fleste til gruppe 2 - i hvert fald i 1900-tallet. Systemet eksisterede også på de andre sindssygehospitaler, men de fleste steder var der i praksis kun to forplejningsgrupper. P.S. Krøyer hørte f.eks. 2.gang, han var indlagt, til 2.forplejningsgruppe, mens han 1.og 3.gang hørte under gruppe 1, og netop under 2. indlæg-gelse bekymrede han sig meget for sin økonomi. De to grupper fik serveret maden på forskel-ligt service, og det er i dag ret svært at finde service fra 2. forplejningsgruppe.

Sindssygehospitalet havde kapel og kirkegård og for mange patienter blev stedet et hjem; de trivedes ikke i den rå og "virkelige" verden udenfor. For andre blev opholdet en parentes på godt eller ondt - vel mest på det sidste. En af disse mere kortvarige patienter var Marie Kirstine Hansen fra Gl. Sole, der levede den største del af sit liv på institutioner og frekventere-de sindssygehospitalet to gange med 8 års mellemrum - første gang i 1891. Hendes breve fortæller ikke kun noget om hendes eget syn på opholdet, men også mere indirekte om behandlingen. Mest af alt fortæller de dog om en tragisk livsskæbne som utilpasset såvel det hjemlige miljø som miljøerne på institutionerne.

Kort rids af Marie Kirstine Hansens livshistorie

Marie Kirstine Hansen blev født den 2.maj 1862 i Gl. Sole på Vejleegnen. Allerede 2 dage efter blev hun døbt i Øster Snede kirke, hvilket på den tid ikke var så usædvanligt - specielt ikke i den stærkt religiøse kreds, hun fødtes ind i. Hendes mor giftede sig som ung enke med to børn med en småbruger, der - som hun selv - hørte til "De stærke Jyders" bevægelse. De fik senere sammen 6 børn. Nogle af de tilsammen 8 børn døde tidligt, men i hvert fald 5 nåede voksenalderen.

"De stærke Jyder" eller "De Opvakte", som de kaldtes midt i 1800-tallet, regnes for vor første folkelige evangelisk-lutherske bevægelse, som allerede i de sidste år af 1700-tallet begyndte at vinde indpas på Horsens-Vejle-egnen. På Marie Kirstines tid havde bevægelsen "vundet" i sogne som Øster Snede og Korning, og da man var flertallet, dominerede man såvel det kirkelige som det verdslige liv. Bevægelsen startede som en vækkelsesbevægelse, hvor man protesterede mod bl.a. Balles lærebog og den nye salmebog, der efter regeringsdekret afløste Pontoppidans "Sandhed til Gudfrygtighed" og Kingos elskede salmebog, men efterhånden blev bevægelsen mere isolationistisk, og man frygtede mest af alt indflydelse udefra, fra "falsk lære". Bl.a. af den grund oprettede man privatskoler, hvor man lærte at læse efter Luthers Katekismus og Det nye Testamente, og hvor fag som geografi, historie og gymnastik ikke måtte vinde indpas.

I dette strengt gudelige miljø voksede Marie Kirstine op. Hun beskriver i den erindringsbog, hun skrev som 22-årig (og som egentlig lagde grunden til hendes debut som "sindssyg"), hvordan hun allerede som helt lille spekulerede over, om hun kunne blive frelst. Hun led af en forfærdelig skyldfølelse og regnede med, at Gud var vred på hende, fordi hun var ulydig. Hun skriver i bogen "En anden gang blev jeg straffet, fordi jeg var ulydig, og jeg var saa haard og ubevæget i Begyndelsen, at jeg ikke fældede en Taare, hvor meget de end slog mig; det var Djævelen, der ligesom forhærdede mig i dette Øjeblik, da jeg var henved 3 Aar." Senere fortæller hun, hvordan hun helst ville læse de "hårdeste og skarpeste" bøger, dem hvor synderne straffes rigtig hårdt.

I løbet af sin barndom blev Marie Kirstine to gange blind, og hun begyndte derfor senere i skolen end de andre børn. Men hun havde på dette tidspunkt allerede lært at læse og kunne mange salmer udenad, som hun kunne opmuntre sig med. På et tidspunkt i hendes skoletid skulle hun lave en skriftlig hjemmeopgave, og da de ikke havde noget blæk i hjemmet, tog hun lidt blæk med hjem. Dette fik hendes skyldfølelse til at accelerere, og i en årelang periode prøvede hun at finde nogle at tale med om sin synd. Kort før sin konfirmation fik hun talt med sin mor, som henviste hende til læreren.Dette betød en kort befrielse, men der var hele tiden nye synder at angre.

Under konfirmationsforberedelsen mødte Marie Kirstine den nye religiøse bevægelse Indre Mission, repræsenteret ved pastor O.C. Ipsen, som forblev hendes store helt og ideal. "De stærke Jyder" frygtede på denne tid Indre Mission, som de frygtede enhver "falsk lære". Set i bakspejlet er de to bevægelsers trosindhold ret ens, men sådan så man ikke på det blandt "De stærke Jyder" på den tid. Hvor "De stærke Jyder" var indadvendte og isolationistiske så Indre Mission på den omvendelse, som "De stærke Jyder" næsten syntes at have glemt. Man holdt møder, som det blev forbudt de unge at deltage i. Marie Kirstine gjorde det alligevel, og for hende var det som at se lyset at få lejlighed til at drøfte sin tro med andre. Men det var samtidig årsag til en årelang frygt for, at denne overtrædelse af det 4. bud kunne betyde, at hun ikke blev frelst.

Sikkert stærkt animeret af sin støtte og sit ideal O.C. Ipsen skrev Marie Kirstine da som 22-årig sin "sjæledagbog" om omvendelsen til Indre Mission. Det blev årsag til en udelukkelse fra hjemmet og mange års elendighed for Marie Kirstine, der ikke var så god til "det timelige". Hun kunne ikke være i sine pladser som tjenestepige. Hun fik opholdssted hos en søster og svoger, der imidlertid ikke kunne have hende, og i nogle år boede hun da sammen med en storesøster, der også tilhørte Indre Mission. Marie Kirstine flettede simer til måtter og fik ligesom søsteren fattighjælp, men hendes sind blev mere og mere formørket af skyldfølelse og skræk for ikke at blive frelst. Hun kom på Diakonissestiftelsen og på Vejle Sygehus efter et selvmordsforsøg. Netop dette: at hun havde prøvet at tage sit e get liv, forstærkede selvfølgelig hendes religiøse kvaler. Fra Vejle Sygehus blev Marie Kirstine i 1891 overført til Middelfart Sindssygehospital.

Indlæggelsen på Middelfart Sindssygehospital

Når en person skulle indlægges på hospitalet skulle en masse spørgsmål besvares. Mange gik på at få opklaret, om der i patientens slægt var sindssygedomme eller andre lidelser, som formentes at kunne være medvirkende til sygdommen, ligesom man også var interesseret i patientens baggrund og det, som vi i dag ville kalde "sociale begivenheder." På et spørgsmål om hvordan opdragelsen har været, kan vi om Marie Kirstine læse: "Hendes Forældre, som hører til de saakaldte "stærke Jyder" eller "Hellige" have opdraget hende meget strengt i den Lære, at alt Jordisk var syndigt, og holdt hende afsondret fra alt Samkvem med Enhver, som ej hørte til samme Samfund som de. Ligefra Barndommen har hun været meget hengiven til Læsning af gudelige Bøger, al anden Læsning har været hende strængt forbudt. Hun er konfirmeret af nuværende Pastor Ipsen i Assens (Jylland), der synes efter Konfirmationen at have taget sig en Del af hende." Videre under den fuldstændige beskrivelse af syngdommens symptomer og forløb i legemlig og sjælelig henseende skriver man: "Som ovenfor omtalt er hun fra Barndommen strængt afsondret fra Samkvem med Personer udenfor Hjemmet og opdraget i "De stærke Jyders" strænge, mørke Lære samt under haard Hustugt, som sædvanligt er i denne Sekt, der ikke kjender til Kjærlighed, men kun det ene Bud "du skal ære og lyde dine Forældre". Enhver Afvigelse herfra, særligt i Trossager, medfører Udstødelse af Samfundet og Hjemmet. I en noget modnere Alder opdagede hun, at de stærke Jyders Levnet langfra svarede til den hende indpræntede Lærdomme, og at det af og til endog kunde give Anledning til Forargelse; hun blev herved urolig, begyndte at tvivle om Sandheden af denne Lære og begyndte at omgaaes Folk, der ikke hørte til Samfundet, skjønt mod Forældrenes Forbud. Navnlig følte hun sig tiltalt af Indre-Missions Tilhængere, læste i deres Skrifter og deltog livligt i deres Forsamlinger; men herved fremkom et Brud med Forældrene, som naaede Højdepunktet, da hun i 1884 med Indre-Missions Hjælp udgav en lille Piece betitlet "Under Korset", der fremstillede hendes aandelige Kampe, og hvori hun blotede sine gamle Trosfæller. Dette Brud paa Lydighedspligten var Forældrene for stærkt, og hun synes da at være blevet udstødt af Samfundet og samtidig forvist fra Fædrenehjemmet." Historien fortsætter med Marie Kirstines ulykkelig Liv, der udmundede i et "Strangulationsforsøg" og tegner et billede af en ensom og ulykkelig ung kvinde, der ikke kan klare sig i en virkelighed, hvor hun burde have været en Martha og ikke en Maria. Marie Kirstine var upraktisk og enfoldig, men hendes første breve viser, at hun - i modsætning til, hvordan hun blev bedømt i sit eget miljø - må have været tænksom og godt begavet, men langsomt reagerende.

Jeg har senere læst journaler for Marie Kirstine fra åndssvageanstalterne i henholdsvis Ribe og Brejning, og de adskiller sig overordentlig meget fra denne første journal, der synes skrevet af en læge med forståelse og menneskekærlighed. Denne læge forsøger at finde frem til, på hvilken måde Marie Kirstines tidligere liv har fået betydning for hendes sygdom. Senere, da hun er blevet rubriceret som åndssvag, gør man sig ikke større ulejlighed.

Breve til reservelæge Helweg og overlæge Lange

Marie Kristine glemmer ikke sit ophold på Middelfart Sindssygehospital. Senere - på Aands-svageanstalten i Ribe - husker hun stedet som betydelig bedre (og ikke så ugudeligt) som Ribe. Umiddelbart efter sin indlæggelse i Middelfart har hun dog kritik nok af den ugudelighed, der hersker på dette sted. F.eks. beklager hun sig over, at man tillader, at kvinderne laver håndar-bejde om søndagen.

I årene efter sin første indlæggelse dvæler Marie Kirstine både ved sine egne og andre patienters lidelser i Middelfart. Som hun gør hele sit liv, må hun skrive om sin tilværelse - her vælger hun med forkærlighed at henvende sig til "autoriteter": læger og præster. Efter sin hjemkomst fra Middelfart skriver hun breve til både reservelæge Helweg og overlæge Lange. Et brev til reservelægen er poststemplet 26.februar 1892: Hun starter med "Kjære Hr. Reserve-læge", og begrunder her brevene med omsorg for sine medmenneskers eller medpatienters sjælelige tilstand. Længere henne i livet bliver hendes breve meget direkte råb om hjælp, men i modsætning til brevene til Middelfart-lægerne når de senere breve aldrig deres adressat, fordi de konfiskeres før afsendelsen.

"Muligt en og anden Patients Tilstand er lig min - om end ikke i lige Grad. Dog synes det næppe, at Hukommelsen vil staa mig bi nu, da det er vel længe siden, hvorfor jeg siger Gud ske Lov! Da jeg føler mig mere lykkelig ved ikke at kunde føle den Slange saa levende. - Da jeg først kom til Middelfart var det først Spise jeg ikke burde nyde - - saadan som jeg jo nok bagefter ane at det var med saa Mange. Men da jeg saa fik Øje paa den grusomme "Slange" - saa tænkte jeg, at jeg kunde ligesaavel (synde med at) tage Næring til mig paa naturlig Maade, da jeg vel ikke blev fri derfor alligevel - og jeg følte en uudsigelig Rædsel for at blive bemøjet med at faa Næring gjennem "Slangen" - da jeg tillige følte mig saa uudsigelig svag og ikke kunne taale at faa Spise paa den Maade (jeg har nemlig altid været saa forskrækket, naar der har været noget som har truet med at standse Aandedrættet). Jeg tænkte jo, kjære Hr. Doktor! At jeg (at vi alle, men allermest jeg selv) syndede med en hver eneste Bekvemmelighed som jeg modtog til Legemet (da jeg følte, at jeg ikke havde det godt med (hvilte godt i) Gud, saa tænkte jeg jo at jeg gik fortabt og kom til Helvede. - Derfor gruede jeg for hver Forplejning som jeg nød - N.B. paa et Sted hvor Bibelen ikke fandtes, og hvor altsaa jeg frygtede for at Gud selv var lukket ude! - Desuden følte jeg Rædsel næsten ved enhver Gjenstand som jeg saa - hvilket vel ikke er værdt at skrive videre om. Jeg syntes jo at det næsten altsammen havde et Præg fra Helvede af - det saa mig ud som om noget af Djævelens Skygge var falden paa alt hvad jeg saae! (for at nævne et: naar jeg saa og hørte Pigernes Nøgler, saa var det livagtig, syntes jeg, som om jeg kunde høre Raslen af selve Djævelens Lænker. ---- (Kjære Hr. Doktor! Nogle af Opsynerne var heller ikke rare! Hvor jeg gruede for nogle af Pigerne! Man faar en Fornemmelse, naar man er i Nærheden af et Menneske, enten han er en Udsending fra Mørkets eller Lysets Magter!......" Jeg har nok følt Trang til at skrive til Hr. Overlægen, men skal jeg ud med Sproget, maa jeg tilstaa, at jeg har været lidt bange derfor, og turde knap saa sikkert henvende mig til ham som til Dem - endskjønt jeg holder af ham og har Tillid til ham - maaske var det en Fejl af mig, at jeg frygtede for at skrive til ham (?). - Der kan vel ogsaa komme lidt nok ud af min Skriven (Jeg haaber da, at det gjør intet ondt), men min egentlige Hensigt med at skrive var da egentlig den, at jeg - i de tmindste vilde sige: Gud give at Sindssyge-Anstalten, ja, at alle Sindssyge-Anstalter maate snart blive tomme for Patienter, især for Saadanne, som kan vente at opholde sig der for Livstid - med mindre da Herren vilde beskikke dem saadanne Forstandere som Dr. Helvig og forunde dem saadanne lige indtil deres Endeligt, og tillige forunde dem saadanne Opsyner der ikke behandler dem som Fæ - men som Mennesker, og omgaas dem med Kjærlighed m.m., hvilket jeg mener, at de fleste af den Slags Mennesker særlig i høj Grad trænger til......." (Understregningerne er Marie Kirstines).

Det er i dag svært for os at forstå, at Marie Kirstine af alle i sin nærhed opfattes som enfoldig. Hun synes tværtimod at have en god formuleringsevne og i sine første breve forsøger hun også strategisk at få sagt noget af det, det ellers på den tid må have været svært at sige til autorite-terne på en "pæn" måde: at opsynsfolkene behandler patienterne dårligt! Vi får i det hele taget af brevene mange indblik i hverdagen på anstalten: skildringen af tvangsfodringen o.s.v. Samtidig formår Marie Kirstine også meget direkte at forklare årsagen til den anoreksi, der selvfølgelig ikke dengang var diagnosticeret som denne sygdom: hun synder, når hun skaffer sit legeme bekvemmeligheder af den ene eller den anden slags. Lægen på Vejle Sygehus så næppe forkert, når han mente, at en meget kunne henføres til Marie Kirstines strenge og - for os at se - kærlighedsløse opdragelse. I sine gode stunder formår Marie Kirstine at formulere dette selv: at hun er blevet som hun er på grund af manglende kærlighed. Hendes store syndsbevidsthed forhindrer hende også i at søge kærligheden hos en mand, men seksualiteten ligger latent i mange af hendes breve, især i de dårlige perioder.

Seksualitet og religion var grundbestanddele i mange patienters manglende tilpasning til deres hjemmiljø. Når begge dele spillede sammen, kunne det gå ganske galt. For kvinder ansås biologien tilsyneladende også at have stor betydning - i hvert fald betragtedes det som en slags sårbar tilstand i det hele taget at være kvinde. Det er forbløffende ofte, at "pubertet", "fødsel" "kjærlighedssorger", "uægte fødsel", "overgangsalder" o.lign. angives som medvirkende faktorer ved kvinders sygdom.Kvinder dominerede også talmæssigt på sindssygeanstalterne.For mændenes vedkommende regnedes især dårlig økonomi og forretningsuheld som en betydende faktor.
Marie Kirstine Hansen har ingen almindelig livshistorie, men hun var ingen atypisk patient hverken på den tids sindssygehospitaler eller på åndssvageanstalterne: hun var et sårbart barn, der savnede støtte og kærlighed i barneårene. Da Aandssvageanstalten i Ribe blev bygget i 1907, blev hun sendt dertil, men først havde hun nogle måneders ophold på De Kellerske Anstalter i Brejning. I løbet af de 10 år hun kom til at tilbringe i Ribe idylliserede hun mere og mere såvel opholdet i Middelfart som opholdet i Brejning, hvortil hun ustandselig bad om at blive overflyttet. Det lykkedes hende i 1917. Hun opholdt sig så i Brejning til sin død i 1926.


Litteratur:
Hansen, John og Sanne (red.): Fynske plejere i 75 år, Dansk Plejerforening, Fyns Amt, 1988.
Hansen, Marie Kirstine: Under Korset. IMs Forlag, 1884.
Rønn, Edith Mandrup: De fattige i ånden, Museum Tusculanum 1996,
Rønn, Edith Mandrup: Den åndssvage og sindssyge Marie Kirstine Hansen - en egenkærlig og lunefuld person. Nyhedsbrev nr. 8 fra Center for handicaphistorisk forskning (juni 1996).
Rønn, Edith Mandrup: Undervisningen i "De stærke Jyders" privatskoler. I: Årbog for Vejle Amt, 2000.
Schmidt, Jens; 100 år, Middelfart Sygehus psykiatrisk afdeling, Middelfart 1988

Kilder: Landsarkivet for Fyn (Arkivfond Statshospitalet i Middelfart,HA004/1999) V/4/D8 og V/5/E3-E10.
Landsarkivet for Nørrejylland (Arkivfond De Kellerske Anstalter) soc.50/2397,
ibid. (Arkivfond Ribe Aandssvageanstalt), soc.58/1991/73.
Rønn, Edith Mandrup: Beskrivelse og bedømmelse af 7 historiske samlinger på danske psykiatriske institutioner, Middelfart Museum 2000.

Edith Mandrup Rønn

18.juni 2000